Professors and Researchers


     
             
               Nobuko Suzuki
             
             
               Sawako Toyoba
             
             
               Masami Nakamae
             
             
               Kyoko Nishimura
             
             
               Yuki Masaoka
             
             
               Junko Morita
             
             
               Yasuyuki Iwanaga
             
             
               Hisae Sato
             
             
               Rie Tuchiya
             
             
               Norihiro Oku
             
             
               Noriko Kitagawa
             
             
               Fumie Yamamoto
             
             
               Yuri Sannomiya
             
             
               Susumu Oishi
             
             
               Toshiyuki Katano
             
             
               Katsuaki Suzuki
             
Katsuaki Suzuki Professor, Instructional Systems
Born in 1959. Ph.D., Instructional Systems, Florida State University.
             
               Naoshi Hiraoka
             
Naoshi Hiraoka Associate Professor
             
               Toshihiro Kita
             
Toshihiro Kita Professor, Instructional Systems
             
               Hiroshi Shimoyama
             
Hiroshi Shimoyama Part-time lecturer
             
               Aki Nakanishi
             
Aki Nakanishi Part-time lecturer
             
               Hiroshi Nakano
             
Hiroshi Nakano Professor, Instructional Systems
             
               Shinichiro Kubota
             
Shinichiro Kubota Assistant Professor, Instructional Systems
             
               Kiyoshi Nakabayashi
             
Kiyoshi Nakabayashi Visiting Professor, Kumamoto University
             
               Norio Iriguchi
             
Norio Iriguchi Professor, Instructional Systems
             
               Hiroshi Kato
             
Hiroshi Kato Visiting Professor, Kumamoto University
             
               Shirou Kitamura
             
Shirou Kitamura Associate Professor, Instructional Systems
             
               Masahiro Migita
             
Masahiro Migita Assistant professor, Center for Multimedia and Information Technologies
             
               Yoshiko Goda
             
Yoshiko Goda Associate Professor, Instructional Systems
             
               Fujio Ohmori
             
Fujio Ohmori Visiting Professor, Kumamoto University
             
               Tsuyoshi Usagawa
             
Tsuyoshi Usagawa Professor, Graduate School of Science and Technology
             
               Tomoaki Tokumura
             
Tomoaki Tokumura Part-time lecturer
             
               Kenichi Sugitani
             
Kenichi Sugitani Professor, Center for Multimedia and Information Technologies
             
               Masashi Toda
             
Masashi Toda Professor, Instructional Systems
             
               Ryuichi Matsuba
             
Ryuichi Matsuba Associate Professor, Instructional Systems
             
               Yoshiyuki Shibata
             
Yoshiyuki Shibata Part-time lecturer
             
               Junko Nemoto
             
Junko Nemoto Part-time lecturer
             
               Yuriko Ishida
             
Yuriko Ishida Part-time lecturer
             
               Akiko Kai
             
Akiko Kai Part-time lecturer
             
               Yasuo Musashi
             
Yasuo Musashi Professor
             
               Kei Amano
             
Kei Amano Part-time lecturer
             
               Noriko Kitagawa
             
Noriko Kitagawa 【所属】
 株式会社エデュプレイ 代表取締役
【研究テーマ】
 Moodleを活用したICT教育の有用性
 コンピテンシーに基づく評価の可視化
 
             
               Junji Shibasaki
             
Junji Shibasaki Visiting Associate Professor
             
               Junko Araki
             
Junko Araki Part-time lecturer
             
               Yoshihiro Ekawa
             
Yoshihiro Ekawa Associate Professor, Instructional Systems
             
               Atue Takeoka
             
Atue Takeoka Part-time lecturer
             
               Akiko Morita
             
Akiko Morita Part-time lecturer
             
               Keiichi Ikegami
             
Keiichi Ikegami Part-time lecturer
             
               Akiko Takahashi
             
Akiko Takahashi Part-time lecturer
             
               Yoshiko Terada
             
Yoshiko Terada Part-time lecturer
             
               Hiroto Toda
             
Hiroto Toda Part-time lecturer
             
               Reiichiro Uno
             
Reiichiro Uno Part-time lecturer
             
               Toshiyuki Miyahara
             
Toshiyuki Miyahara Part-time lecturer
             
               Shigeki Tsuduku
             
Shigeki Tsuduku Professor, Instructional Systems
             
               Roux Petrus Willem
             
             
               Yoshiaki Ishii
             
             
               Yuki Ichimura
             
             
               Sayuri Ohba
             
             
               Yuki Kikuchi
             
             
               Chiyuki Kuwahara
             
             
               Chieko Saito
             
             
               Nobuo Shinohara
             
             
               Daisuke Sugiki
             
             
               Yuusei Suzuki
             
             
               Hitoshi Susono
             
             
               Youichi Tanaka
             
             
               Chikako Nagaoka
             
             
               Masaki Nakamichi
             
             
               Keiko Noda
             
             
               Junji Masuyama
             
             
               Kazuki Mitsui
             
             
               Machiko Yagi
             
             
               Mitsunori Yatsuka
             
             
               Hiroyuki Watanabe
             
             
               Miki Cutting
             
             
               Kazumi Kawamura